Gegevensbeschermingsbeleid

Gegevensbeschermingsbeleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) van toepassing op onze relatie.

Uw privacy is even belangrijk voor u als voor ons. Om die reden hebben we op deze pagina de belangrijkste beginselen samengebracht in verband met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de geldende regelgeving, met als doel uw privacy zo goed mogelijk te eerbiedigen.

Wanneer u naar een van onze winkelcentra komt of deelneemt aan onze promotieacties stuurt u ons bepaalde persoonsgegevens door die op u betrekking hebben.

Het huidige Gegevensbeschermingsbeleid beschrijft de manier waarop wij, Galimmo, uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u een van onze websites gebruikt, inzonderheid door in te schrijven op een nieuwsbrief of deel te nemen aan wedstrijden, alsook de rechten die u in dit verband geniet.

Als gevolg van de voortdurende evolutie van de wereld van de nieuwe technologieën en rekening gehouden met onze wettelijke verplichtingen, kan het gebeuren dat we wijzigingen moeten aanbrengen aan dit Gegevensbeschermingsbeleid. Elke wijziging wordt van kracht zodra ze online wordt gepubliceerd.

Bij welke gelegenheden verzamelen wij uw gegevens?

 • Wanneer u inlogt op het wifinetwerk van onze winkelcentra
 • Wanneer u deelneemt aan wedstrijden
 • Wanneer u inschrijft op onze nieuwsbrief
 • Wanneer u de contactfiche op onze website invult

Welke gegevens kunnen wij bijvoorbeeld verzamelen?

 • Naam/voornaam
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum

Om welke redenen kunnen wij uw gegevens verzamelen?

 • Om u te informeren over het nieuws m.b.t. een winkelcentrum, de promoties en aanbiedingen in onze boetieks.
 • Om uw gebruik van onze diensten te analyseren, meer bepaald de e-mails, zodat we u beter kunnen leren kennen en u aanbiedingen kunnen toesturen die beantwoorden aan uw profiel.
 • Om uw opmerkingen en adviezen te verzamelen.
 • Om uw deelname aan onze spelletjes en wedstrijden op te volgen.
 • Om elke vraag die via onze website wordt gesteld te beantwoorden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens die u ons verstrekt voor de volledige duur van onze relatie en/of voor de tijd die nodig is voor de betrokken verwerking, overeenkomstig de bepalingen van de wet- en regelgeving, inzonderheid de AVG en – indien het gaat om informatie die u verstrekt bij toepassing van eender welke andere specifieke regelgeving – voor de periode zoals toegestaan door de bewuste regelgeving.

Samen met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens geniet u de mogelijkheid bepaalde rechten uit te oefenen zonder dat u daarvoor moet betalen.

Welke zijn uw rechten?

 • Recht op inzage in uw gegevens: laat u toe de bevestiging te krijgen van de voorwaarden van verwerking van uw persoonsgegevens en er een kopie van te krijgen (Galimmo heeft het recht de eventuele betaling van redelijke kosten aan te rekenen op basis van de gemaakte administratiekosten).
 • Recht op wissen(“recht op vergetelheid”) in een van de volgende gevallen:
    - Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld;
    - U bent van mening, en kunt aantonen, dat uw gegevens op onrechtmatige wijze werden verwerkt;
    - Uw persoonsgegevens moeten worden gewist krachtens een wettelijke verplichting;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens;
 • Recht op de overdraagbaarheid van de gegevens;
 • Recht op verzet tegen prospectie: u kunt u steeds verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. U kunt u enkel verzetten tegen profilering. Op die manier ontvangt u niet langer gepersonaliseerde aanbiedingen;
 • Recht om niet het voorwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking;
 • Recht om te beslissen wat er na uw overlijden met uw persoonsgegevens moet gebeuren: u kunt instructies gegeven m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen de daartoe gemachtigde werknemers van Galimmo of van andere vennootschappen van de groep hebben, in het kader van hun opdrachten (marketingdienst, commerciële, administratieve, boekhoudkundige, juridische dienst), toegang tot uw gegevens. Voor zover dat strikt noodzakelijk is met het oog op de levering van onze diensten, hebben ook onze partners toegang tot uw gegevens met inachtneming van de regels en beginselen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving.

De gemachtigde vennootschappen – dienstverleners (voornamelijk de vennootschap belast met het voeren van e-mailcampagnes en de vennootschappen – reclameregieën op wie wij een beroep doen) kunnen eveneens gemachtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dat strikt noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de prestaties die we hun toevertrouwen.

Onder voorbehoud van uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming kunnen we uw persoonsgegevens ook doorgeven aan onze partners (vaste of tijdelijke handelszaken in onze winkelcentra) voor doeleinden van commerciële prospectie en opdat u de voordelen van hun nieuwsbrieven, kortingen, aanbiedingen en andere goede plannen zou kunnen genieten.

Op welke grondslag(en) kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken?

Naargelang het geval verzamelen/verwerken wij uw gegevens:

 • omdat u ons uw toestemming heeft gegeven;
 • omdat ze nodig zijn voor de uitvoering van de door u gevraagde prestaties.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Galimmo beschermt en beveiligt uw persoonsgegevens met als doel hun vertrouwelijkheid te verzekeren en te beletten dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of bekendgemaakt aan onbevoegde derden.

Galimmo verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en de passende technische beveiligingsmaatregelen toe te passen om ze te beschermen.

Welke zijn de nadere regels voor uitoefening van uw rechten?

Elk verzoek tot terbeschikkingstelling van informatie of tot uitoefening van uw rechten van inzage en rechtzetting krachtens de artikelen 15 en 16 van de AVG moet schriftelijk worden gesteld aan onze functionaris voor gegevensbescherming, op het volgende adres: conformite@galimmo.com Zo u vragen heeft over het huidige beleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Galimmo verbindt zich ertoe u zo gauw mogelijk een antwoord te bezorgen en in ieder geval binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van het verzoek. Zo nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening gehouden met de complexiteit van het verzoek evenals het aantal verzoeken dat Galimmo ontvangt. In dit geval krijgt u kennis van deze verlenging van termijn en van de redenen voor het uitstel.

Wordt het verzoek in elektronische vorm ingediend, dan ontvangt u de informatie via elektronische weg zo dat mogelijk is, tenzij er uitdrukkelijk wordt gevraagd om op een andere wijze te handelen.

Recht op indiening van een klacht bij een toezichthoudende overheid

Zo u ondanks de inspanningen die Galimmo zich getroost om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen, van mening bent dat uw rechten worden geschonden, geniet u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een van de toezichthoudende overheden op de lijst van deze overheden (in Frankrijk: CNIL, 3 place de Fontenoy, 75007 Parijs; in België: GBA, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel).

Informatie over cookies

Om het gebruik van onze website te vereenvoudigen, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen om uw browse-ervaring te bevorderen. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie en mogen niet worden gebruikt om een persoon te vereenzelvigen. Een cookie bevat een unieke identificator die op willekeurige en dus anonieme wijze wordt gegenereerd. Sommige cookies verstrijken op het einde van uw bezoek aan de website, andere blijven gedurende langere tijd aanwezig op uw computer.

Ter gelegenheid van uw bezoeken aan onze website maakt Galimmo gebruik van verschillende soorten cookies:

 • cookies om het aantal bezoekers te meten: maken het mogelijk het verkeer te meten en gebruiksstatistieken op te stellen om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers toegang hebben tot onze website en hoe ze er gebruik van maken;
 • functionele cookies: laten toe de keuze van de gebruiker voor de cookies te onthouden.

Hoe cookies aanvaarden of weigeren?

U kunt steeds beslissen om uw voorkeuren met betrekking tot cookies te wijzigen. Het feit alle door de browser gebruikte cookies te wissen, met inbegrip van de cookies die andere websites gebruiken, kan er echter toe leiden dat bepaalde instellingen of informatie worden (wordt) gewijzigd of verloren gaan (gaat).

De meeste browsers bieden de mogelijkheid om de voorkeuren inzake cookies te beheren door hun parameters te wijzigen. U kunt onderstaande links volgen; ze bevatten instructies voor het beheer van de instellingen m.b.t. cookies van vaak gebruikte browsers:

Algemener nodigen we u uit, zo u meer wenst te vernemen over cookies en hun gevolgen, de website van de CNIL te raadplegen, meer bepaald “Cookies: les outils pour les maîtriser” (Cookies, beheer van instrumenten met het oog op hun beheer).

micromodal demo