Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

De uitgever van deze website is de vennootschap GALIMMO REAL ESTATE, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een kapitaal van € 4.000.000, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Nijvel onder het nummer 0897.073.024, met maatschappelijke zetel op volgend adres: Lion Office Center – Chaussée de Nivelles, 83 – B-1420 Eigenbrakel (België).

Telefoonnummer: +33 1 53 20 58 61
E-mailadres : galimmo@galimmo.com
Intracommunautair btw-nummer: BE 0873668508
Directeur publicatie: mevr. Marine RICARD

Deze website wordt ontwikkeld door de vennootschap Business & Decision Benelux s.a./nv, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel Sint-Lambertusstraat 141 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE 0453.257.244, en wordt gehost door de vennootschap Platform.sh, vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 131 Boulevard de Sébastopol, 75002 Parijs (Frankrijk).


Elke raadpleging van de pagina’s van deze website alsook van de nieuwsbrief of elke deelname aan wedstrijden die toegankelijk zijn via verschillende dragers, houdt de aanvaarding in door de gebruiker, zonder voorbehoud, van de bepalingen van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden.

Het bezoek aan deze website wordt beheerst door de geldende regelgeving en de huidige algemene gebruiksvoorwaarden.

1. Voorwerp

De website heeft als doel algemene informatie te verstrekken over het winkelcentrum Shopping Cora Woluwe en zijn winkels. Eender welke informatie op deze website vormt in geen geval een aanbieding om een contract te sluiten, noch een aanbod tot aan- of verkoop, behoudens andersluidende vermelding.

2. Intellectuele eigendom

De huidige website en zijn volledige inhoud (foto’s, logo’s, merken, tekst en informatie van om het even welke aard die er te vinden is) worden beschermd door het auteursrecht.
De weergave of reproductie van deze website of een deel ervan, op welke drager ook, is verboden behoudens het voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege de directeur voor publicatie.

Het downloaden of afdrukken van delen van de website is enkel toegelaten voor strikt persoonlijk gebruik. Het is verboden deze website te wijzigen, te reproduceren of te gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden alsook links ermee te creëren zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Galimmo.
De merken “Galimmo”, “Real life Great Stories”, “Shop in” en “Shopping Cora” en de overeenstemmende logo’s zijn gedeponeerde merken. Elke reproductie, schrapping, hergebruik of volledige of gedeeltelijke wijziging is verboden.


3. Externe links en inhoud

Wij kunnen hypertekstlinks aanbieden, afkomstig van de diensten of mededelingen die u ontvangt van de diensten, naar websites of online bronnen van derden. Wij oefenen geen controle uit over die websites of online bronnen.
Het is uw taak de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om er zeker van te zijn dat de website die u bezoekt niet besmet is met computervirussen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de informatie, inhoud, producten, diensten of elementen die beschikbaar zijn op de websites van derden of afkomstig zijn van de online bronnen van derden en evenmin voor welke geleden schade ook. Galimmo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wettelijke en politieke vermeldingen inzake vertrouwelijkheid op deze websites.

4. Beperking van aansprakelijkheid

Galimmo is niet aansprakelijk voor het verlies of de al dan niet rechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van alle of een deel van de bestanden en de inhoud die op de website ter beschikking worden gesteld. De informatie die de merken verstrekken met betrekking tot hun product of dienst, wordt gegeven onder hun volledige aansprakelijkheid en kan geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Galimmo.

Galimmo wijst elke aansprakelijkheid af in geval van schade die de gebruiker lijdt, meer bepaald als gevolg van het verlies, de beschadiging of wijziging van bestanden, de doorgifte van virussen die zijn IT-uitrusting of eender welk ander goed zouden kunnen besmetten ter gelegenheid van het inloggen op en/of de raadpleging en/of het gebruik van de website.

Galimmo wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het feit of de beslissingen en nadere regels inzake de uitvoering daarvan, genomen door de gebruikers op basis van enkel de informatie op de website, opportuun zijn.

De door Galimmo geleverde diensten hebben uitsluitend informatieve doeleinden. Hoewel alle redelijke inspanningen worden geleverd om garanties te bieden voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de inhoud van de diensten op het huidige moment, worden de diensten door Galimmo geleverd in functie van hun beschikbaarheid zonder enige garantie. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat u de diensten op eigen risico gebruikt.

5. Verwerking van de persoonsgegevens

De website bevat verschillende formulieren die dienen om persoonsgegevens te verzamelen.
U vindt meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens in ons “beleid inzake persoonsgegevens”.

6. Cookies

U vindt meer informatie over het beheer van cookies in het deel “Informatie over cookies” dat is opgenomen in ons “beleid inzake persoonsgegevens”.

7. Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden kunnen steeds wijzigingen ondergaan. Elke doorgevoerde wijziging wordt van kracht op het ogenblik van publicatie van de herziene algemene gebruiksvoorwaarden op de website.

8. Onafhankelijkheid van de bepalingen

In het eventuele geval waarin een bepaling van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden zou worden geacht onuitvoerbaar te zijn krachtens het geldende recht, blijven de overige bepalingen toepasselijk.

9. Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

micromodal demo